Vilkår og regler

BRUKSVILKÅR FOR UTSTEDELSE AV DIGITAL ISIC, IYTC OG ITIC

Vennligst merk at den engelske versjonen av Vilkår og Regler overskriver den norske versjonen. Her finner du den Engelske versjonen.

Når du søker om digitale ISIC-, IYTC- og ITIC-KORT, betraktes følgende bruksvilkår som godkjent av Søkeren. Les derfor nøye gjennom bruksvilkårene for dine digitale ISIC-, IYTC- og ITIC-kort.

Definisjoner:

Søker betyr individet som sender inn søknaden om Kortet.

Søknadsprosedyre betyr en prosess for online-bestilling av et digitalt ISIC-, IYTC- eller ITIC-kort, definert av ISIC ASSOCIATION.

Søknadsgebyr betyr gebyret som betales av Søkeren til Representanten for behandling av søknaden.

Fordeler betyr rabatter eller prioritetsadgang til holdere av ISIC-, IYTC- og ITIC-kort ved framleggelse av gyldig legitimasjon. Disse fordelene dekker en rekke produkter og tjenester både ved fysiske steder (detaljhandel eller lignende) og på nett. Alternative navn: «rabatt» og «konsesjoner» og «fasiliteter».

Kort - alle referanser til Kort, enten de er skrevet med stor forbokstav eller ikke, betyr alle godkjente digitale eller andre virtuelle innehavere av identifikasjonsstatusen som brukes i referanse til definisjoner i ISIC Association Constitution and Convention. Kort betyr ISIC, IYTC og ITIC.

International Student Identity Card ISIC er det offisielle identitetsbeviset for verifisert studentstatus som distribueres av foreningen, og er dets kjerneprodukt. Alternative navn: “ISIC”og “ISIC-kort”. Forkortelser som brukes i Artiklene: “ISIC”. ISIC er det eneste internasjonalt anerkjente beviset på heltids studentstatus som utstedes i nesten 130 land. Det støttes av organisasjoner som UNESCO, europisk kulturråd og Det andiske fellesskap. Kortet anerkjennes av universiteter, akademiske institusjoner, studentorganisasjoner, nasjonale regjeringer og utdanningsdepartementer rundt om i verden (spør dine foretrukne organisasjoner/institusjoner om de anerkjenner Kortet).

ISIC ASSOCIATION (INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD ASSOCIATION) er den ideelle organisasjonen som står bak ISIC-, IYTC- og ITIC-kortene verden rundt. For ytterligere informasjon om ISIC Association, se nettsiden til ISIC Association www.isicassociation.org.

ISIC Global Office er selskapet som eies fullt og helt av Foreningen og har ansvaret for den daglige driften og salg / operasjonell støtte til Representantene. Forkortelser brukt i Artiklene: “IGO”.

International Teacher Identity Card ITIC er det offisielle identitetsbeviset for verifisert lærerstatus for individer i læreryrket. Alternative navn: “ITIC”, and “ITIC-Kort” Forkortelser som brukes i Artiklene: “ITIC”. ITIC er tilgjengelig for heltidslærere eller -professorer.

International Youth Travel Card IYTC er det offisielle identitetsbeviset for verifisert ungdomsstatus for personer under 31 år. Alternative navn: “IYTC” og “IYTC-Kort”. Forkortelser som brukes i Artiklene: “IYTIC”. IYTC er tilgjengelig for individer under 30 år som ikke er heltidsstudenter.

Representant –

KILROY NORWAY AS

Organisasjonsnummer: 940 073 251

Kirkegata 15

0153 OSLO

[email protected]. Representanten har blitt utnevnt av ISIC ASSOCIATION til å utstede Kort på vegne av ISIC ASSOCIATION.

Serienummeret er en unik kode som tildeles for identifisering av hver enkelt kortinnehaver.

1. Hensikten med vilkårene for utstedelse av Kortene

1.1. Disse vilkårene gjelder bestillingen via en online-bestillingsapp for utstedelse av et digitalt ISIC-, IYTC- eller ITIC-kort (heretter "Kort" eller "Kortene"), drevet av

KILROY NORWAY AS

Organisasjonsnummer: 940 073 251

Kirkegata 15

0153 OSLO, som er et aksjeselskap (heretter kalt "Representanten") på vegne av ISIC ASSOCIATION, Organisasjonsnummer: 940 073 251 Kirkegata 15 0153 OSLO.

1.2. Representanten er tildelt rettigheter av IGO på vegne av ISIC ASSOCIATION for å distribuere og utstede Kortene.

1.3. Søknadsprosedyren for distribusjon og utstedelse av Kortene er definert av ISIC ASSOCIATION. Representanten må følge søknadsprosedyren for å etterleve ISIC ASSOCIATION-konstitusjonen, ISIC ASSOCIATION-konvensjonen og Representantens (P)ER-avtale.

1.4. ISIC ASSOCIATION er eieren av Kortene og er ansvarlig for Kortene og implementeringen av Kortinnehavers rettigheter i den grad det er beskrevet på nettsiden til ISIC ASSOCIATION www.isicassociation.org.  

1.5. Representanten er ansvarlig for tilfredsstillende undersøkelse av Søkerens søknad og leveransen av serienummeret til Søkerens Kort, noe som tilsvarer kvalifikasjonskravene i tillegg til disse vilkårene.

1.6. Hvis Søkeren ikke aksepterer disse Vilkårene for utstedelse av digitale ISIC-, ITIC- og IYTC-kort, kan hun/han ikke søke om Kortene.

1.7. Alle kontraktuelle forhold mellom Representanten og Søkeren (heretter "Kortsøker") inngås i samsvar med Norsk lov.

2. Representanten er ansvarlig for tilfredsstillende vurdering og godkjenning av Søkerens søknad og leveranse av serienummeret til Søkeren, i henhold til reglene som styrer utstedelsen av Kortene som fastsatt i ISIC-konstitusjonen, ISIC-konvensjonen, (P)ER-avtalen i tillegg til disse vilkårene, mens Søkeren er ansvarlig for å betale et gebyr til Representanten, å oppgi korrekt og presis data påkrevd av vilkårene, samt å aktivere Søkerens Kortprofil i ISIC-appen.

2.1. Alle Kort utstedes som digitale Kort tilgjengelige via ISIC-appen. Fysiske kort er ikke tilgjengelige. Listen over land der ISIC-appen er gyldig og tilgjengelig for nedlasting er tilgjengelig på nettsiden Ofte stilte spørsmål, ISIC Norge - International Student Identity Card.

2.2. Per i dag støttes følgende enheter for ISIC-appen: Android-smarttelefoner: Android OS 4.4 og nyere; iPhones IOS 8.0 og nyere. For de brukerne som ikke har mobiltelefonene som nevnes ovenfor, se mobilnettsiden https://m.isic.org. Listen over enheter som støttes av ISIC-appen er tilgjengelig på nettsiden https://www.isic.org/faq/.

2.3. Hvis Søkeren har bestilt et Kort og Kortbestillingen har blitt akseptert av Representanten, er det Søkerens ansvar å aktivere Søkerens Kortprofil i ISIC-appen.

2.4. For tilgang til fordelene som tilbys av ISIC ASSOCIATION, må Kortinnehaveren ha en profil med et aktivt digitalt Kort i ISIC-appen.

2.5. Søkeren fullfører Kortet ved å opprette en profil i ISIC-appen. Kortsøkeren må, i forbindelse med dette, laste ned ISIC-appen på den mobile enheten sin og fullføre profilen ved å følge instruksene i ISIC-appen

3. Alle Kort skal bestilles på nett via nettsiden www.isicdanmark.dk .

4. På nettsiden https://www.isic.no/kjop-isic/checkout-basket/ Søkeren bes om å velge en av de foretrukne Kortene. Etter å ha valgt Kortet må Søkeren oppgi personopplysninger for å bevise at han/hun er kvalifisert, for utstedelse av Kortet og betaling. Opplysningene må være personlige, korrekte og spesifikke siden Kortet er en gyldig form for person-ID i enkelte land. Kortene er kun til personlig bruk. Kommunikasjon med Søkeren og levering av serienummer gjøres via mobiltelefon eller e-postadressen oppgitt av Søkeren ved bestilling av Kortet.

5. Etter å ha sendt inn opplysningene, bes Søkeren om å lese og godta innholdet i disse vilkårene for utstedelse og om å sjekke at personopplysningene ikke inneholder skrivefeil eller andre feil. Ved å klikke «fortsett» sendes Søkeren til betalingssiden for å utføre betalingen.

6. Etter å ha oppgitt opplysninger for betalingen og Kortet, og man klikker på «Betal», kan Representanten anse det som at Søkeren har inngått en avtale med Representanten. Representanten begynner behandlingen av søknaden umiddelbart etter at betalingen er verifisert av betalingsinstitusjonen.

7. Representanten sender en verifiseringslenke til Søkeren der Søkeren bes om å verifisere status og laste opp et bilde av seg selv. Etter at Søkerens status er verifisert av Representanten, sender Representanten e-posten med godkjenningen som inkluderer serienummeret til Søkeren og Kortutstedelsesprosedyren er over.

8. Søkeren mottar en lenke med instrukser om å laste ned ISIC-appen i e-posten med godkjenningen. I henhold til lenken og reglene til ISIC-appen, aktiverer Kortsøkeren Kortet i ISIC-appen.

9. Det tar inntil to virkedager for Representanten å verifisere at Søkeren innfrir kvalifikasjonskriteriene.

10. Søkeren må være klar over at Retten til å kansellere ikke gjelder for utstedelse av Kortet. Gebyret for Kortutstedelse er ikke refunderbart på grunnlag av ordrekansellering etter at søknaden er sendt inn.  Kortbestilling er gjenstand for unntakene fra angreretten, godkjent av EU-direktiv 2011/83/EU[1] om forbrukerrettigheter, Artikkel 16C[2].

11. Søkeren belastes med et gebyr på 100 NOK for utstedelse av et digitalt Kort. Rabattert eller gratis utstedelse av et digitalt Kort gjelder kun hvis en tilbudskode brukes ved betaling.

12. Alle priser inkluderer MVA. Full betaling må gjøres når søknaden sendes inn.

13. Betaling kan kun gjøres online i forbindelse med bestillingen på www.isic.no. Gjeldende priser og gebyrer publiseres alltid på nettsiden www.isic.no.

14. Betaling kan gjøres med et betalingskort, kredittkort eller MobilePay.

15. Kvalifisering og gyldighet

15.1. Følgende kvalifiserer til å kunne søke om ISIC:

15.1.1. Søkeren er student som er i gang med primær, sekundær, tertiær, doktorgrad, videreutdanning eller språkstudier og som er registrert ved en institusjon som er akkreditert av departementet eller den offisielle myndigheten for utdanning i landet vedkommende befinner seg i.

15.1.2. Kvalifiserende studentstatus defineres som minst 15 timer med studier per uke i minst tolv uker per år.

15.1.3. Søkeren må være minst tolv år gammel.

15.1.4. ISIC-Kortet er gyldig i minst tolv måneder fra utstedelsesdato, med mindre det er annullert av Representanten før utløpsdato, se 15.4.

15.2. Følgende kvalifiserer til å kunne søke om IYTC:

15.2.1. Søkeren kan ikke være eldre enn 30 år, og utløpsdato for Kortet vil være før innehaveren fyller 31 år.

15.2.2. IYTC-Kortet er gyldig i tolv måneder fra utstedelsesdato, med mindre Kortet ble utstedt mindre enn tolv måneder før innehaveren fyller 31 år, da vil Kortet utgå en dag før innehaveren fyller 31 år, og med mindre det oppheves av Representanten før utløpsdato, se 15.4.

15.3. Følgende kvalifiserer til å kunne søke om ITIC:

15.3.1. Søkeren er del av lærerstaben ved en institusjon innen primær, sekundær, tertiær, doktorgrad, videreutdanning eller språkstudier og som er registrert ved en institusjon som er akkreditert av departementet eller den offisielle myndigheten for utdanning i landet vedkommende befinner seg i.

15.3.2. ITIC-Kortet er gyldig i minst tolv måneder fra utstedelsesdato, med mindre det er annullert av Representanten før utløpsdato, se 15.4.

15.4. Kortet kan og vil bli kansellert uten varsel, før eller etter utstedelse, hvis Søkerens opplysninger viser seg å være uriktige eller falske, uten mulighet for refusjon. Alle fordeler, produkter eller tjenester som er blitt gitt i forbindelse med Kortet som så er kansellert, kan tilbakekalles og innehaveren vil ikke ha krav på kompensasjon.

15.5. Alle Kort er helt personlige og kan kun brukes av Kortinnehaver.

15.6. Representanten, på vegne av ISIC Association, bevarer retten til å kansellere Kortet uten varsel hvis Representanten mener Kortinnehaveren har misbrukt Kortet. Kortinnehaver vil ikke ha krav på kompensasjon eller refusjon i denne forbindelse.

15.7. Gyldighetsperioden for Kortene begynner umiddelbart, så snart ordren er fullført, dvs. Kortsøknaden er blitt akseptert av Representanten.

16. Spørsmål om Kortene skal sendes skriftlig til: [email protected].

17. Varsel om revisjon av Vilkårene vil publiseres på nettsiden www.isicdenmark.dk. Reviderte Vilkår trer i kraft fra varseldato.

18. Som en del av Kortadministreringen vil du motta e-poster, nyhetsbrev og varsler fra Representanten og ASSOCIATION som inneholder relevante medlemskapsfordeler og -tilbud, informasjon om hendelser og rabatter og tilbud og fordeler som er tilgjengelige fra Representanten, ISIC ASSOCIATION og samarbeidspartnere. ISIC ASSOCIATION samarbeider med bedrifter innen turisme, bilindustri, klesindustri, drikke, hotell, reiseliv og andre bransjer. Du kan alltid se en liste over ISIC ASSOCIATION sine nåværende samarbeidspartnere på www.isic.org.

18.1. Det vil være Representanten og IGO som sender ut tilbudene på vegne av samarbeidspartnere.

18.2. Hvis du tidligere har godtatt å motta e-poster og nyhetsbrev fra Representanten eller IGO, men ikke lenger ønsker å motta disse e-postene og nyhetsbrevene eller varslene, kan du fjerne deg fra mottakerlisten ved å sende en e-post til [email protected] eller ved å klikke «Unsubscribe» nederst på nyhetsbrevet.

18.3. Du kan trekke tilbake godkjenningen din vedrørende å motta e-poster og nyhetsbrev fra Representanten eller IGO, ISIC Association når som helst.

19. Personopplysninger behandles i samsvar med norsk personvernlov og General Data Protection Regulation (GDPR). Behandlingen av personopplysninger beskrives i personvernerklæringen. Personvernerklæringen er tilgjengelig på nettsiden https://www.isic.no/en/about-isic/privacy-policy/.

20. Tvister mellom Søkeren og Representanten løses ved forhandlinger. Hvis Søkeren og Representanten mislykkes i å komme frem til en løsning gjennom forhandlinger, vil tvisten løses i retten i Oslo under norsk lov.

21. Representanten er unntatt alt ansvar, inkludert tilbakebetaling av Kortet grunnet forsinkelser i Kortutstedelse og/eller andre konsekvenser forårsaket av omstendigheter utenfor Representantens kontroll, inkludert brann, streik eller lockout.

22. Representanten er ikke ansvarlig for skrivefeil eller andre feil.

23. Representanten gir ikke kompensasjon for utgått eller revidert rabatt tilbudt av ISIC Association. Hvis Søkeren blir oppmerksom på utgått og/eller endret rabatt eller avtaler, skal Søkeren kontakte ISIC Association via ISIC-appen eller sende en e-post til [email protected].

24. BEDRAGERI/SVINDEL. ISIC, IYTC og ITIC brukes som legitimasjon. Alt bedrageri vedrørende navn, fødselsdato, bilde, studiested eller lignende vil betraktes som svindel og meldt til relevante myndigheter. I tilfelle bedrageri eller svindel, vil Kortet også kanselleres umiddelbart av Representanten.

 

[1] EU-direktiv 2011/83/EU fra Det europeiske parlamentet og rådet fra 25. oktober 2011 om forbrukerrettigheter, reviderer Rådsdirektiv 93/13/EØF og direktiv 1999/44/EØF fra Det europeiske parlamentet og Rådet og opphever Rådsdirektiv 85/577/EØF og direktiv 97/7/EØF fra Det europeiske parlamentet og Rådsteksten med EØS-relevans OJ L 304, 22.11.2011, p. 64–88, Spesiell utgave på kroatisk: Kapittel 15 Volum 008 P. 260 – 284.

[2] Forsyningen av varer etter forbrukerens spesifikasjoner eller tydelig tilpasset.